ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
year  month  day 
 

Government bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Թողարկման
կոդ
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMGN60294185 29.04.2018 108 45.000 6.7500% 50.000.000 5.2500% 50.000.000
2 AMGN36294186 29/04/2018 108 40.000 6.7500% 50.000.000 5.2500% 50.000.000
3 AMGN36294194 29.04.2019 473 50.000 7.2500% 50.000.000 5.8500% 50.000.000
4 AMGN60294193 29.04.2019 473 40.000 7.2500% 50.000.000 5.8500% 50.000.000
5 AMGN36294202 29.04.2020 839 200,000 8.0000% 50.000.000 6.7500% 50.000.000
6 AMGN60294201 29.04.2020 839 40.000 8.0000% 50.000.000 6.7500% 50.000.000
7 AMGB10172212 17.02.2021 1133 35.000 8.7500% 50.000.000 7.1500% 50.000.000
8 AMGN60294219 29.04.2021 1204 50.000 8.8500% 50.000.000 7.2500% 50.000.000
9 AMGN60294227 29.04.2022 1626 200,000 9.0000% 50.000.000 7.8500% 50.000.000
10 AMGB1029A235 29.10.2023 2117 50.000 9.3500% 50.000.000 8.1500% 50.000.000
11 AMGB1029A250 29.10.2025 2848 50.000 10.0000% 50.000.000 8.9500% 50.000.000
12 AMGB1029A276 29/10/2027 3578 200.000 10.1500% 50.000.000 9.0000% 50.000.000
13 AMGB20072287 07.02.2028 3679 80.000 10.4000% 50.000.000 9.3500% 50.000.000
14 AMGB20172327 17.02.2032 5150 80.000 11.5000% 50.000.000 10.0000 % 50.000.000
15 AMGB2029A366 29.10.2036 6866 80.000 12.2500% 50.000.000 11.0000% 50.000.000
16 AMGB30163472 16.03.2047 10656 200.000 13.0000% 50.000.000 11.9500% 50.000.000

Corporate bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMARBKB82ER9 11.06.2018 111 1.000.000 USD 4.2805 % 40.000 USD 25.6720 USD 4.0011 % 40.000 USD 25.6932 USD
2 AMARBKB29ER0 27.06.2018 127 2.000.000 USD 43811901 % 80.000 USD 25.5218 USD 4.1009 % 80.000 USD 25.5461 USD
3 AMARBKB2BER6 18.06.2019 483 1.000.000 USD 4.8102 % 40.000 USD 26.0075 USD 4.5002 % 40.000 USD 26.1082 USD
4 AMARBKB2CER4 23.07.2018 153 400.000.000 AMD 9.6294 % 40.000 AMD 10,237.50 AMD 9.0050 % 40.000 AMD 10,263.50 AMD
5 AMARBKB2DER2 29.10.2019 616 1.000.000 USD 5.0000 % 40.000 USD 25.7022 USD 4.6803 % 40.000 USD 25.8332 USD
6 AMGLBLB23ER1 24/11/2019 642 1,000,000 USD 6.0900 % 10.000 USD 106.9509 USD 5.7001 % 10.000 USD 107.6154 USD
7 AMGLBLB24ER9 24/11/2018 277 200,000,000 AMD 10.2713 % 10.000 AMD 10,601.00 AMD 9.6035 % 10.000 AMD 10,650.00 AMD
8 AMGLBLB25ER6 23/11/2020 1007 1,000,000 USD 6.7900 % 10.000 USD 102.2259 USD 6.3500 % 10.000 USD 103.3263 USD
9 AMGLBLB16ER5 23/11/2018 276 300,000,000 AMD 9.9552 % 30.000 AMD 10,246.00 AMD 9.3054 % 30.000 AMD 10,292.50 AMD

Stocks

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Դասը
(տեսակը)
Անվանական
արժեք
Ցուցակման
կատեգորիան
Թողարկման
քանակը
(հատերով)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)

Foreign currency

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO)       ՀՀ ԿԲ-ի հաշվարկային
փոխարժեքը
Կանխիկ *   Անկանխիկ Կանխիկ *   Անկանխիկ
1 USD 480.58 479.00 479.00 483.00 483.00
2 EUR 593.23 588.00 588.00 598.00 598.00
3 GBP 673.24 665.00 665.00 680.00 680.00
4 CHF 514.04 506.00 506.00 521.00 521.00
5 RUR 8.47 8.35 8.35 8.60 8.60
6 JPY 44.84 40.00 40.00 48.00 48.00


* - The Company conducts transactions with non-cash foreign currency, and cash quotes are only made on purpose of informing the Company clients about situation in a foreign currency cash market.

Forvard rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
1 USD
2 EUR
3 GBP
4 CHF
5 RUR

Swap rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
"RENESA" CJSC Investment Company
Republic of Armenia,Yerevan 0010,16 Vardanants Street
Tel: 37410 548387,548383, 548787 (Fax),e-mail info@renesa.am