ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
year  month  day 
 

Government bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Թողարկման
կոդ
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMGN36294194 29.04.2019 426 50.000 7.0000% 50.000.000 5.5000% 50.000.000
2 AMGN60294193 29.04.2019 426 40.000 7.0000% 50.000.000 5.5000% 50.000.000
3 AMGN36294202 29.04.2020 792 200,000 7.5000% 50.000.000 6.5000% 50.000.000
4 AMGN60294201 29.04.2020 792 40.000 7.5000% 50.000.000 6.5000% 50.000.000
5 AMGB10172212 17.02.2021 1086 35.000 8.2500% 50.000.000 6.9500% 50.000.000
6 AMGN60294219 29.04.2021 1157 50.000 8.5000% 50.000.000 7.1500% 50.000.000
7 AMGN60294227 29.04.2022 1522 200,000 8.8500% 50.000.000 7.6500% 50.000.000
8 AMGB1029A235 29.10.2023 2070 50.000 9.1500% 50.000.000 8.0000% 50.000.000
9 AMGB1029A250 29.10.2025 2801 50.000 10.0000% 50.000.000 8.9500% 50.000.000
10 AMGB1029A276 29/10/2027 3531 200.000 10.1500% 50.000.000 9.0000% 50.000.000
11 AMGB20072287 07.02.2028 3632 80.000 10.4000% 50.000.000 9.3500% 50.000.000
12 AMGB20172327 17.02.2032 5103 80.000 11.2500% 50.000.000 10.0000 % 50.000.000
13 AMGB2029A366 29.10.2036 6819 80.000 11.7500% 50.000.000 10.7500% 50.000.000
14 AMGB30163472 16.03.2047 10609 200.000 12.5000% 50.000.000 11.0000% 50.000.000

Corporate bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMARBKB82ER9 11.06.2018 25 1.000.000 USD 4.4932 % 40.000 USD 25.4224 USD 4.2027 % 40.000 USD 25.4274 USD
2 AMARBKB29ER0 27.06.2018 41 2.000.000 USD 4.4911 % 80.000 USD 25.3264 USD 4.2027 % 80.000 USD 25.3345 USD
3 AMARBKB2BER6 18.06.2019 397 1.000.000 USD 5.8102 % 40.000 USD 25.8607 USD 4.5002 % 40.000 USD 25.9437 USD
4 AMARBKB2CER4 23.07.2018 67 400.000.000 AMD 9.8301 % 40.000 AMD 10,141.50 AMD 9.2037 % 40.000 AMD 10,153.00 AMD
5 AMARBKB2DER2 29.10.2019 530 1.000.000 USD 5.0002 % 40.000 USD 25.6012 USD 5.7003 % 40.000 USD 25.7071 USD
6 AMGLBLB23ER1 24/11/2019 556 1,000,000 USD 6.4181 % 10.000 USD 108.0050 USD 6.0000 % 10.000 USD 108.6186 USD
7 AMGLBLB24ER9 24/11/2018 191 200,000,000 AMD 10.1676 % 10.000 AMD 10,861.50 AMD 9.5045 % 10.000 AMD 10,895.00 AMD
8 AMGLBLB25ER6 23/11/2020 921 1,000,000 USD 7.0000 % 10.000 USD 103.3820 USD 6.6003 % 10.000 USD 104.2950 USD
9 AMGLBLB16ER5 23/11/2018 190 300,000,000 AMD 10.7965 % 30.000 AMD 10,444.00 AMD 10.0922 % 30.000 AMD 10,478.50 AMD

Stocks

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Դասը
(տեսակը)
Անվանական
արժեք
Ցուցակման
կատեգորիան
Թողարկման
քանակը
(հատերով)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)

Foreign currency

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO)       ՀՀ ԿԲ-ի հաշվարկային
փոխարժեքը
Կանխիկ *   Անկանխիկ Կանխիկ *   Անկանխիկ
1 USD 482.67 481.00 481.00 485.00 485.00
2 EUR 570.76 563.00 563.00 572.00 572.00
3 GBP 650.40 641.00 641.00 656.00 656.00
4 CHF 484.90 477.00 477.00 490.00 490.00
5 RUR 7.88 7.60 7.60 7.95 7.95
6 JPY 43.52 40.00 40.00 48.00 48.00


* - The Company conducts transactions with non-cash foreign currency, and cash quotes are only made on purpose of informing the Company clients about situation in a foreign currency cash market.

Forvard rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
1 USD
2 EUR
3 GBP
4 CHF
5 RUR

Swap rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
"RENESA" CJSC Investment Company
Republic of Armenia,Yerevan 0010,16 Vardanants Street
Tel: 37410 548387,548383, 548787 (Fax),e-mail info@renesa.am