ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
year  month  day 
 

Government bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Թողարկման
կոդ
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMGB07172183 17.02.2018 94 30.000 7.0000% 50.000.000 5.0000% 50.000.000
2 AMGN60294185 29.04.2018 165 45.000 7.2500% 50.000.000 5.2500% 50.000.000
3 AMGN36294186 29/04/2018 165 40.000 7.2500% 50.000.000 5.2500% 50.000.000
4 AMGN36294194 29.04.2019 530 50.000 7.7500% 50.000.000 6.2500% 50.000.000
5 AMGN60294193 29.04.2019 530 40.000 7.7500% 50.000.000 6.2500% 50.000.000
6 AMGN36294202 29.04.2020 896 200,000 8.1500% 50.000.000 7.1500% 50.000.000
7 AMGN60294201 29.04.2020 896 40.000 8.1500% 50.000.000 7.1500% 50.000.000
8 AMGB10172212 17.02.2021 1190 35.000 8.8500% 50.000.000 7.2500% 50.000.000
9 AMGN60294219 29.04.2021 1282 50.000 9.0000% 50.000.000 7.3500% 50.000.000
10 AMGN60294227 29.04.2022 1626 200,000 9.1500% 50.000.000 8.0000% 50.000.000
11 AMGB1029A235 29.10.2023 2174 50.000 9.4500% 50.000.000 8.2500% 50.000.000
12 AMGB1029A250 29.10.2025 2905 50.000 10.0000% 50.000.000 9.0000% 50.000.000
13 AMGB1029A276 29/10/2027 3635 200.000 10.3500% 50.000.000 9.4500% 50.000.000
14 AMGB20072287 07.02.2028 3736 80.000 10.5000% 50.000.000 9.5000% 50.000.000
15 AMGB20172327 17.02.2032 5207 80.000 11.6500% 50.000.000 10.2500 % 50.000.000
16 AMGB2029A366 29.10.2036 6923 80.000 12.5000% 50.000.000 11.2500% 50.000.000
17 AMGB30163472 16.03.2047 10713 200.000 13.2500% 50.000.000 12.0000% 50.000.000

Corporate bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMARBKB82ER9 11.06.2018 203 1.000.000 USD 4.8102 % 40.000 USD 25.8200 USD 4.5006 % 40.000 USD 25.8630 USD
2 AMARBKB29ER0 27.06.2018 219 2.000.000 USD 4.8102 % 80.000 USD 25.6274 USD 4.5002 % 80.000 USD 25.6737 USD
3 AMARBKB2AER8 02.12.2017 12 2.000.000 USD 3.6896 % 80.000 USD 25.4066 USD 3.4501 % 80.000 USD 25.4086 USD
4 AMARBKB2BER6 18.06.2019 575 1.000.000 USD 5.2403 % 40.000 USD 25.9636 USD 4.9002 % 40.000 USD 26.0939 USD
5 AMARBKB2CER4 23.07.2018 245 400.000.000 AMD 10.6906 % 40.000 AMD 10,245.50 AMD 9.9939 % 40.000 AMD 10,291.00 AMD
6 AMARBKB2DER2 29.10.2019 708 1.000.000 USD 5.2603 % 40.000 USD 25.6645 USD 4.9203 % 40.000 USD 25.8230 USD
7 AMGLBLB23ER1 24/11/2019 734 1,000,000 USD 6.5797 % 10.000 USD 108.8905 USD 6.1501 % 10.000 USD 109.7151 USD
8 AMGLBLB24ER9 24/11/2018 369 200,000,000 AMD 11.4757 % 10.000 AMD 10,919.00 AMD 10.7295 % 10.000 AMD 10,990.00 AMD

Stocks

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Դասը
(տեսակը)
Անվանական
արժեք
Ցուցակման
կատեգորիան
Թողարկման
քանակը
(հատերով)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)

Foreign currency

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO)       ՀՀ ԿԲ-ի հաշվարկային
փոխարժեքը
Կանխիկ *   Անկանխիկ Կանխիկ *   Անկանխիկ
1 USD 486.78 483.00 483.00 485.50 485.50
2 EUR 574.01 564.00 564.00 574.00 574.00
3 GBP 644.89 634.00 634.00 648.00 648.00
4 CHF 490.85 483.00 483.00 497.00 497.00
5 RUR 8.17 8.00 8.00 8.20 8.20
6 JPY 43.26 40.00 40.00 48.00 48.00


* - The Company conducts transactions with non-cash foreign currency, and cash quotes are only made on purpose of informing the Company clients about situation in a foreign currency cash market.

Forvard rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
1 USD
2 EUR
3 GBP
4 CHF
5 RUR

Swap rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
"RENESA" CJSC Investment Company
Republic of Armenia,Yerevan 0010,16 Vardanants Street
Tel: 37410 548387,548383, 548787 (Fax),e-mail info@renesa.am