ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
year  month  day 
 

Government bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Թողարկման
կոդ
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMGN60294185 29.04.2018 61 45.000 6.5000% 50.000.000 5.2500% 50.000.000
2 AMGN36294186 29/04/2018 61 40.000 6.5000% 50.000.000 5.2500% 50.000.000
3 AMGN36294194 29.04.2019 426 50.000 7.0000% 50.000.000 5.5000% 50.000.000
4 AMGN60294193 29.04.2019 426 40.000 7.0000% 50.000.000 5.5000% 50.000.000
5 AMGN36294202 29.04.2020 792 200,000 7.5000% 50.000.000 6.5000% 50.000.000
6 AMGN60294201 29.04.2020 792 40.000 7.5000% 50.000.000 6.5000% 50.000.000
7 AMGB10172212 17.02.2021 1086 35.000 8.2500% 50.000.000 6.9500% 50.000.000
8 AMGN60294219 29.04.2021 1157 50.000 8.5000% 50.000.000 7.1500% 50.000.000
9 AMGN60294227 29.04.2022 1522 200,000 8.8500% 50.000.000 7.6500% 50.000.000
10 AMGB1029A235 29.10.2023 2070 50.000 9.1500% 50.000.000 8.0000% 50.000.000
11 AMGB1029A250 29.10.2025 2801 50.000 10.0000% 50.000.000 8.9500% 50.000.000
12 AMGB1029A276 29/10/2027 3531 200.000 10.1500% 50.000.000 9.0000% 50.000.000
13 AMGB20072287 07.02.2028 3632 80.000 10.4000% 50.000.000 9.3500% 50.000.000
14 AMGB20172327 17.02.2032 5103 80.000 11.2500% 50.000.000 10.0000 % 50.000.000
15 AMGB2029A366 29.10.2036 6819 80.000 11.7500% 50.000.000 10.7500% 50.000.000
16 AMGB30163472 16.03.2047 10609 200.000 12.5000% 50.000.000 11.0000% 50.000.000

Corporate bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMARBKB82ER9 11.06.2018 86 1.000.000 USD 4.2794 % 40.000 USD 25.2475 USD 4.0006 % 40.000 USD 25.2638 USD
2 AMARBKB29ER0 27.06.2018 102 2.000.000 USD 4.3845 % 80.000 USD 25.5991 USD 4.1005 % 80.000 USD 25.6188 USD
3 AMARBKB2BER6 18.06.2019 458 1.000.000 USD 4.8102 % 40.000 USD 26.0943 USD 4.5002 % 40.000 USD 26.1897 USD
4 AMARBKB2CER4 23.07.2018 128 400.000.000 AMD 9.6235 % 40.000 AMD 10,305.50 AMD 9.0077 % 40.000 AMD 10,327.00 AMD
5 AMARBKB2DER2 29.10.2019 591 1.000.000 USD 5.0286 % 40.000 USD 25.7797 USD 4.7003 % 40.000 USD 25.9088 USD
6 AMGLBLB23ER1 24/11/2019 617 1,000,000 USD 6.0951 % 10.000 USD 107.3868 USD 5.7001 % 10.000 USD 108.0340 USD
7 AMGLBLB24ER9 24/11/2018 252 200,000,000 AMD 9.9877 % 10.000 AMD 10,693.50 AMD 9.3386 % 10.000 AMD 10,737.00 AMD
8 AMGLBLB25ER6 23/11/2020 982 1,000,000 USD 6.7601 % 10.000 USD 102.7712 USD 6.3201 % 10.000 USD 103.8471 USD
9 AMGLBLB16ER5 23/11/2018 251 300,000,000 AMD 9.9549 % 30.000 AMD 10,315.00 AMD 9.3109 % 30.000 AMD 10,357.00 AMD

Stocks

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Դասը
(տեսակը)
Անվանական
արժեք
Ցուցակման
կատեգորիան
Թողարկման
քանակը
(հատերով)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)

Foreign currency

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO)       ՀՀ ԿԲ-ի հաշվարկային
փոխարժեքը
Կանխիկ *   Անկանխիկ Կանխիկ *   Անկանխիկ
1 USD 480.39 478.00 478.00 482.00 482.00
2 EUR 591.94 584.00 584.00 593.00 593.00
3 GBP 670.96 660.00 660.00 676.00 676.00
4 CHF 505.99 498.00 498.00 513.00 513.00
5 RUR 8.35 8.30 8.30 8.50 8.50
6 JPY 45.45 40.00 40.00 48.00 48.00


* - The Company conducts transactions with non-cash foreign currency, and cash quotes are only made on purpose of informing the Company clients about situation in a foreign currency cash market.

Forvard rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
1 USD
2 EUR
3 GBP
4 CHF
5 RUR

Swap rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
"RENESA" CJSC Investment Company
Republic of Armenia,Yerevan 0010,16 Vardanants Street
Tel: 37410 548387,548383, 548787 (Fax),e-mail info@renesa.am